Dolly Parton (Pinball: 3 Balls)

Login or Register to post your score.


High Score: 178,150 ichigokurosaki1991 (Houston, United States)

Top 10 World Scores

Score User City State/Province Country Date
178,150ichigokurosaki1991HoustonTexasUnited States04-05-2016
66,210PjsteelePittsburghPennsylvaniaUnited States12-31-2017

Login or Register to see the top scores in your area.