Flash Gordon (Pinball: 3 Balls)

Login or Register to post your score.


High Score: 813,680 ichigokurosaki1991 (Houston, United States)

Top 10 World Scores

Score User City State/Province Country Date
813,680ichigokurosaki1991HoustonTexasUnited States01-31-2015
223,050JML101582EdmondsWashingtonUnited States06-14-2018
188,210nesterLansingMichiganUnited States05-24-2014
111,850derekaustinTexasUnited States03-09-2015

Login or Register to see the top scores in your area.