Nova Blast (Intellivision Emulated)

Score: 18,650
World Ranking: Removed
Scored By: MangiaBoy (MAN)
100% Legit
MangiaBoy avatar
Nova Blast 18,650 points