Donkey Kong (Atari 2600 Novice/B)

Score: 112,600
World Ranking: 9
Scored By: VectorGamer (ROB)
100% Legit
VectorGamer avatar
Donkey Kong 112,600 points