Flying Shark (ZX Spectrum Emulated)

Score: 74,690
World Ranking: 5
Scored By: Zagrebista (ZAG)
100% Legit
Zagrebista avatar
Flying Shark 74,690 points