Bug Eyes (BBC Micro Emulated)

Score: 21,330
World Ranking: 1
Scored By: Giorvam (grv)
100% Legit
Giorvam avatar
Bug Eyes 21,330 points