Baby Monty (BBC Micro Emulated)

Score: 7,700
World Ranking: 1
Scored By: Giorvam (grv)
100% Legit
Giorvam avatar
Baby Monty 7,700 points