Wonder Boy (Sega SG-1000 Emulated)

Score: 16,250
World Ranking: 1
Scored By: Giorvam (grv)
96% Legit
Giorvam avatar
Wonder Boy 16,250 points