Score: 11
World Ranking: Removed
Scored By: TK421 (TK)
88% Legit
TK421 avatar