Popeye: Skill 2 (Colecovision)

Score: 46,980
World Ranking: 2
Scored By: S.BAZ (BAZ)
94.1% Legit
S.BAZ avatar
Popeye: Skill 2 46,980 points