Wonder Boy (Colecovision Emulated)

Score: 13,850
World Ranking: 1
Scored By: Giorvam (grv)
100% Legit
Giorvam avatar
Wonder Boy 13,850 points