Aces & Kings (Pinball: 5 Balls)

Score: 9,708
World Ranking: 1
Scored By: ichigokurosaki1991 (XXX)
100% Legit
ichigokurosaki1991 avatar
Aces & Kings 9,708 points
Aces & Kings 9,708 points
Aces & Kings 9,708 points
Aces & Kings 9,708 points
Comments
Avatar of ichigokurosaki1991

This was played at PAPA World Headquarters at Carnegie, Pennsylvania (part of Pittsburgh) as part of my Notheastern/Southeastern Pinball Road Trip when there's PAPA World Championships going on!!

I got lucky on that this time!

-- Posted by ichigokurosaki1991 on 2016-04-08 09:37:16   Reply