Score: 166
World Ranking: 1
Scored By: Zimer (Zim)
96% Legit
Zimer avatar
Super Smash Bros. Brawl: Cruel Brawl: Olimar 166 points