Score: 99
World Ranking: 1
Scored By: Zimer (Zim)
100% Legit
Zimer avatar
Super Smash Bros. Brawl: Cruel Brawl: Yoshi 99 points