Score: 190
World Ranking: 1
Scored By: Zimer (Zim)
95% Legit
Zimer avatar
Super Smash Bros. Brawl: 3-Minute Brawl: Zelda 190 points