Score: 809
World Ranking: 1
Scored By: Zimer (Zim)
100% Legit
Zimer avatar
Super Smash Bros. Brawl: 15-Minute Brawl: Zelda 809 points