Indianapolis 500 (Pinball: 3 Balls)

Login or Register to post your score.


High Score: 2,947,238,780 TheGalagaKing (Orlando, United States)

Top 10 World Scores

Score User City State/Province Country Date
2,947,238,780TheGalagaKingOrlandoFloridaUnited States12-05-2018
197,706,080ichigokurosaki1991HoustonTexasUnited States09-26-2014
26,160,120JML101582EdmondsWashingtonUnited States06-05-2022

Login or Register to see the top scores in your area.