Kobashi (Colecovision Emulated)

Score: 480
World Ranking: 1
Scored By: Giorvam (grv)
100% Legit
Giorvam avatar
Kobashi 480 points
Kobashi 480 points
Kobashi 480 points
Kobashi 480 points