Score: 2,791
World Ranking: Removed
Scored By: RetroRob (ROB)
100% Legit
RetroRob avatar
California Games: Half Pipe 2,791 points
California Games: Half Pipe 2,791 points
Comments
Avatar of Scorechaserpony
Radical score brah. Yes vote ^^
-- Posted by Scorechaserpony on 2018-04-12 08:16:40   Reply
Avatar of RetroRob
@Scorechaserpony:

Thanks! yes

-- Posted by RetroRob on 2018-04-12 08:47:21   Reply