Batty (ZX Spectrum Emulated)

Score: 43,500
World Ranking: 3
Scored By: Giorvam (grv)
100% Legit
Giorvam avatar
Batty 43,500 points